Guds navn er Jehova

Dagens leser- spørsmål:

«Hvordan vil du begrunne teorien om en treenig Gud? Jeg vet det må være slik, men jeg synes det hele er ganske vanskelig å forstå.»

I mine studier av Bibelen har jeg så langt ikke klart å finne noen solid begrunnelse for konseptet om en treenig Gud. Det til tross for at mange ser på læren som en av de viktigste milepælene i sin kristne tro. Ordet treenig har overhodet ingen rot i Bibelen, men du kan selv undersøke hvordan læren oppstod ved å slå opp i leksikon. Trosforestillingen ble i korthet avgjort av keiser Konstantin på et kirkemøte i Nikea sommeren 325. Keiseren ønsket med dette å bevare kirken som et samlet fundament for keiserdømmet.

Jeg har oppriktig prøvd å lete etter et Bibelsk grunnlag for en treenig Gud ut i fra skriftsteder jeg har lest, og veiledning jeg har fått fra prester og medstudenter.  Blant annet har jeg gått litt i dybden av det kjente skriftstedet som ofte benyttes for å forsvare treenighetslæren i Johannes kapittel 1 hvor det står:

«1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.»

Ut fra dette skriftstedet kan det se ut som at Ordet, (altså Jesus) blir betegnet som Gud den allmektige. Jeg har imidlertid som vane å bruke flere ulike bibeloversettelser for å se et skriftsted fra flere hold, og få en bredere forståelse av det jeg leser.  I andre oversettelser kan man nemlig lese formuleringer som «Ordet var en Gud, Ordet var guddommelig, eller Ordet var av guddoms art (Lyder Bruns oversettelse, han var selv tilhenger av  treenighetslæren.). Gud av art var Ordet, Ordet var en mektig (grunnbetydningen av ordet gud). De ulike oversettelsene fikk meg til å undres, men jeg tenkte at slike utfordringer sikkert lett kunne oppstå når man skulle oversette fra omfattende gresk  til et fattig norsk ordforråd. Jeg bestemte meg derfor å gå til Bibelens grunntekst for å finne svaret.

1 «arche logos logos theos logos theos 2 houtos arche theos.»

For finne den rette betydningen av disse to versene må vi inn i Den greske teksten. I tillegg er det nyttig ha et minimum av kunnskap til grammatikk.

JOH 1, translitterært (oversatt ord for ord): Gresk, translitterært, norsk
arche logos logos theos logos theos
begynnelse ord ord gud ord gud

(I) begynnelsen (var) Ordet. Ordet (var hos) Gud, (og) ordet (var) Gud. Hvis du så setter inn den egentlige betydningen av ordet Gud, mektig, blir en fullstendig oversette av dette verset slik: ‘I begynnelsen var Ordet, Ordet var fra Den mektige og ordet ble mektig.’ Hvis du tror at dette kan være beviset for at Jesus er Gud den allmektige, så les neste vers. ‘Han var i begynnelsen hos God.’ Kan han ha vært hos Gud hvis han selv var Gud?

Som du ser, må vi sette inn både hjelpeverb og preposisjoner for oversette dette til brukbar norsk. Det greske språket koiné (gammelgresk) har heller ikke den ubestemte artikkelen. Og hvis vi leser vers 1 og 2 med omtanke, ser vi at ‘han var hos Gud’ er gjentatt to ganger etter hverandre, en gang i hvert vers. Ut fra dette oversetter jeg slik: I begynnelsen var Ordet, Ordet var av Gud og Ordet var en gud. Han var i begynnelsen hos Gud. (Det er lite sannsynlig at forfatteren har ment å gjenta at ‘han var hos Gud’ når hovedinnholdet i Johannes’ budskap var at Kristus var av, fra Gud.) Her har jeg i vers 1 brukt ‘en gud.’ Kan det være korrekt? Vi skal se.

 I Apostlenes gjerninger 28:6 står: ‘De ventet at han skulle hovne opp eller straks falle død om. Da de hadde ventet lenge uten se at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han måtte være en gud.’ Jeg tar med de to siste ordene i den siste setningen på gresk: lego theos. Disse to ordene er oversatt med: ‘— og sa at han måtte være en gud,’ Ser du at den ubestemte artikkelen mangler i grunnteksten i begge versene, både i Johannes og Gjerningene, men at den i oversettelsen er tatt med i forbindelse med Paulus, men utelatt i forbindelse med Kristus? Ordet ‘gud’ må i alle tilfeller skrives med liten bokstav. Én ting er iallfall sikkert: Den ubestemte artikkelen må enten utelates begge steder, eller settes inn begge steder! Men siden det ikke finnes noen ubestemt artikkel på gresk, men det gjør det p norsk, må den tas med — på begge steder! Er ikke den ubestemte artikkelen bevisst utelatt i JOH 1:1 for at vi skal tro at Gud er Kristus når vi vet at Ordet er Kristus? Og er den ikke satt inn i APG 28:6 fordi det er absurd påstå at Paulus var Gud den allmektige? For meg personlig utgjør dette en klar og bevisst bibelforfalskning!

I resten av Bibelen finnes det dessuten altfor mange skriftsteder som peker på at Gud er én.  I Malaki 2: 10 kan vi lese; «Har vi ikke alle én far, har ikke den ene Gud skapt oss? 1.kor 8:6 står det «Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus.» I 1. kor 11: 3 står det: « Men jeg vil dere skal vite at enhver manns hode er Kristus, og en kvinnes hode er mannen, og Kristi hode er Gud. Om du ønsker flere eksempler på at Gud står i et klart entall er det bare i si ifra.

Da Jesus var på jorden bekreftet han dette tydelig, og viste at han underordnet seg under sin himmelske far. Han sa som følger i Joh 14:28: « Far er større enn jeg.» Jesus gav alltid æren til sin Gud og far, og sa han var kommet til jorden for å gjøre hans vilje; «Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.» – Joh 14: 24.

I Bibelen ser vi klart at Jesus hadde et svært nært forhold til sin far og ba til ham i flere anledninger da han var her på jorden. Da han var i Getsemane gikk han bort fra sine disipler til et øde sted for å snakke fortrolig med sin far. Han visste da det var kort tid igjen før han ville blir arrestert, og hadde ikke ro i sinnet. «Min Far, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi! Men ikke som Jeg vil, bare som Du vil!” – Matt 26:39 Hvorfor skulle Jesus i det hele tatt be til seg selv?

Akkurat som en kjærlig far elsker sin sønn, elsker også sønnen sin far og vil se opp til ham og etterligne hans gode egenskaper. Jesus var som et speilbilde av sin far og gjenspeilet hans egenskaper på en fullkommen måte. Vi kan derfor lese i Hebreerne 1:4 at «han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Dessverre har også utelatelsen av Guds navn som opprinnelig stod nesten 7000 ganger i de hebraiske skrifter skapt ytterligere forvirring. Gud hadde et personlig navn som i skriften ble uttrykt med tetragrammet JHWH som trolig uttales Jahve eller Jehova. (På hebraisk skrev man faktisk bare konsonantene fordi man hadde fast uttaleregler for vokalene.) Det var derfor lettere å se et klart skille mellom den høyeste Gud Jehova og hans sønn Jesus Kristus.

Likevel argumenterer flere kristne med at Gud fint kan være én og tre samtidig på en slags guddommelig og mystisk måte. Men hvorfor kan man ikke bare lese det som står der? Selv om Jesus i Joh 10: 30 sier at «Jeg og Faderen, vi er ett,» betyr det jo ikke at de trenger å være samme person for det. Akkurat som Bibelen snakker om ekteskapet som at «mannen og kvinnen skal være ett» (Ef 5:31) betyr jo ikke det at en mann og kvinne som gifter seg blir én og samme person. De innehar derimot ulike roller og oppgaver for at ekteskapet skal fungere. På samme måte kan man se på forholdet mellom Jesus og den allmektige Gud.

Bibelen forteller at Jesus var den første Gud skapte. Det står ikke at Jesus Kristus har skapt alt, men at «alt er skapt ved ham». I Ordsp 8, 30 – 31 kan vi lese om Jesus: ”da var jeg verksmester hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn; 31 jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn”. Den tiden Jesus tilbrakte i himmelen må utvilsomt ha bidratt til å utvikle et sterkt og nært forhold til sin far!

Jeg vil anbefale deg å legge dette spørsmålet oppriktig frem for Gud i bønn. Min personlige erfaring er at bønn er et av de mest kraftfulle hjelpemidlene du kan benytte. I tillegg bør vi alle lære oss å «granske skriftene daglig for å se at de stemmer» slik som de første kristne i Berøa- Apg 17:11.

Ønsker deg all lykke til videre i ditt søk, og måtte dine anstrengelser for å finne sannheten bli velsignet:)

Én profeti gjenstår…

Gud skal opprette et rike

«I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.»

Daniel 2:44

Guds rikes medregenter

«Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions fjell, og sammen med det hundre og førtifire tusen, som hadde dets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner.»

Åpenbaringen 12:1

Bibelen forteller om en fantastisk fremtid for menneskene her på jorden

«Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.»

Salmene 37:11

«Han grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes.»

Salmene 104:5

Anime picture<br /><br /><br /><br /><br />
				1600x1200 with<br /><br /><br /><br /><br />
		kagaya<br /><br /><br /><br /><br />
		water<br /><br /><br /><br /><br />
		realistic<br /><br /><br /><br /><br />
		celestial exploring<br /><br /><br /><br /><br />

 Alle mennesker og dyr skal leve fredelig sammen

«Og ulven skal i sannhet bo en stund sammen med værlammet, og sammen med kjeet skal leoparden legge seg ned, og kalven og ungløven med manke og det velnærte dyret, alle sammen; og en liten gutt skal lede dem.

Og ku og bjørn, de skal beite; deres unger skal legge seg ned sammen. Og selv løven skal ete halm som oksen.

Og diebarnet skal visselig leke over kobraens hull; og over giftslangens lysåpning skal et avvent barn legge sin hånd.

De skal ikke volde noen skade og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige fjell; for jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn. »

Jesaja 11: 6-9

Døden skal tilintetgjøres

«Som den siste fiende skal døden bli gjort til intet.»

1. korinterbrev 15:26

Sorg og smerte er forsvunnet

«Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.»

Åpenbaringen 21:4


Det skal finne sted en oppstandelse av de døde

«Det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige»

Apostlenes gjerninger 24:15

«De som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.»

Johannes 5:28,29

 Den sanne kunnskap skal bli stor

«Og du, Daniel, skjul ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange vil fare omkring, og den sanne kunnskap skal bli stor.»

Daniel 12:4

ildsjelen

Engler har opp gjennom historien blitt framstilt i alle mulige og former fasonger. Glansbildeformatet er velkjent for de fleste; barn utstyrt med vinger og harpe hvilende på en hvit sky, uskyldsrene jomfruer med glorie samt muskuløse menn med sterke ørnevinger. I moderne tid har engler også blitt framstilt som avdøde kjære, hjelpere og beskyttere som verner oss når vi er i fare.

Men hvordan fremstiller Bibelen englene?

IFØLGE Bibelen finnes det millioner av engler som bor i åndeverdenen. (Daniel 7: 9, 10; Åpenbaringen 5: 11) Det finnes engler som samarbeider med Gud og innehar ulike oppgaver i hans kongedømme. Bibelen omtaler blant annet kjerubene som voktet adgangen til livets tre i Edens hage. I Bibelen kan vi lese utallige historier om engler som forblir trofaste mot Gud, men det er bare to av disse åndeskapningene som er nevnt ved navn.
Den ene er engelen Gabriel, som personlig overleverte budskaper fra Gud til…

Vis opprinnelig innlegg 719 ord igjen

For jeg er overbevist om at verken død eller liv
eller engler eller regjeringer eller ting som nå er,
eller ting som skal komme,
eller makter eller høyde
eller dybde eller noe annet som er skapt,
vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet,
som er i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 8: 38,39

Finnes det en en åndelig dimensjon?

Jeg vil dele noen av mine erfaringer på dette området, hvordan jeg har taklet ulike opplevelser og hvordan det åndelige har beriket mitt liv. Kanskje noen av dere har lignende erfaringer som dere ønsker å dele, eller kan kjenne dere igjen i noe av det jeg kan fortelle…

Det er ikke vanskelig å fornemme en stadig økende interesse for det åndelige og mystiske. Både media, tv, internett og blant mennesker jeg møter, gjør slike tema seg mer og mer gjeldende. Nyreligiøse bevegelser blomstrer som aldri før. Marthas engler, mayakalenderen og overnaturlige krefter har nesten blitt like vanlig samtaleemner som mote og sport.

Helt siden barndommen har jeg hatt en sterk intuisjon. Jeg har følt på meg andre menneskers utstråling og helsetilstand. Drømmer om fortid og fremtid har periodevis vært en uunngåelig del av hverdagen, om jeg så har villet eller ikke.

I begynnelsen tenkte jeg ikke noe over det, det var liksom en helt naturlig del av livet mitt. Med tiden ble disse følelsene sterkere og sterkere, og jeg lurte på hva som var i veien med meg. Jeg lærte etter hvert å undertrykke disse evnene fordi jeg ikke ville være en del av dem, både på bakgrunn av sunn fornuften, min kristne tro og fordi jeg var redd for å være annerledes.

I mine tidlige ungdomsår leste jeg Bibelen flittig. Det var da jeg fikk min første kjærlighet til skaperen, noe som ble et slags vendepunkt i livet. Takknemligheten jeg følte for å bli kjent med en kjærlig Gud og hans sønn Jesus Kristus var ubeskrivelig. Jeg følte meg dypt privilegert som fikk lov til å lære om Guds vilje, de dødes tilstand og en fantastisk fremtid for både mennesker og dyr. Selv om dette var en lære jeg hadde vokst opp med var det likevel noe jeg hadde tatt for gitt og ikke forstått bredden av.  Det å vite at Bibelen på ingen måte snakker om et brennende helvete, en uforståelig treenighet eller en forutbestemt skjebne var for meg en stor befrielse.

Etter dette vendepunktet vokste mine intuitive evner seg sterkere. For første gang i livet satte jeg pris på mitt åndelige «jeg», og så på det som en gave. Livskraften min utviklet seg litt etter litt og jeg bestemte meg for å lære å bruke den på en ansvarsfull, klok og kjærlig måte. Jeg følte det var her min åndelige reise begynte, men lite visste jeg om hva som ville møte meg på veien.

Jeg er heldig som kommer fra en åpen og omsorgsfull familie som alltid har oppmuntret meg til å tenke selv, og ta selvstendige valg allerede fra tidlig barndom av. Dette er noe jeg setter stor pris på, og som har bidratt mye til den personen jeg er i dag. Positive og negative opplevelser knyttet til mitt trossamfunn og mine trosfeller i oppveksten har gjort meg sterkere, selv om visse hendelser til tider har vært vanskelige å takle. Jeg har likevel funnet stor trøst i Peters ord: «Vi må lyde Gud mer enn mennesker». Dette har bidratt til at «menneskeregler» og religiøse ritualer betyr lite i mitt forhold til skaperen.

Jeg ønsker ikke å vektlegge meg selv og min opplevelser på denne bloggen, men jeg vil likevel berette om et av mine første møter med den åndelige verden. Jeg var da ganske ung, men jeg husker opplevelsen som den var i går. Det var en høyst alminnelig dag; jeg hadde vært på skolen og la meg som vanlig til rette med en god bok før jeg skulle sove.  Plutselig fikk jeg en sterk fornemmelse av at jeg ikke lenger var alene i rommet. Selv om hele rommet var lyst og det var sommervarmt ble jeg plutselig grepet av en uvanlig kulde. Ilingene gikk gjennom kroppen som sverdstikk, jeg følte meg lammet og tappet for energi. Du har sikkert merket den ubehagelige følelsen av at noen ser på deg uten at du ser på dem. Det var slik det føltes. Ubehag og kvalme steg opp i meg, men jeg var ute av stand til å bevege meg ut av rommet. En stemme begynte å tale til meg. Den mørke energien slo meg totalt ut.

Med et ble jeg fylt av en annerledes og sterkere kraft. Det var som en ild blusset opp inni meg, og jeg følte meg som omgitt av et beskyttende skjold. På kommando slo jeg opp i salmene 91 og begynte å lese høyt.

Plutselig var alt over. Trykket i rommet forsvant, jeg satt der tilbake i sengen som om alt var som før. Selv om jeg var sliten følte jeg en merkelig styrke i kroppen.

t09.jpg

Jeg må dog legge til at jeg er en meget følsom person og har en evne til å fange opp slike energier på lengre avstander. Har også hatt lignende erfaringer med mennesker jeg har møtt som benytter seg av kontakt med slike mørke krefter i åndeverdenen. Noen av dem bruker disse energiene bevisst, men dessverre er de fleste ubevisste fanger av en dimensjon de på langt nær skjønner rekkevidden av.

Det jeg opplevde videre var at denne demonskikkelsen viste seg for meg mer og mer fysisk. Dess sterkere jeg tillot mitt åndelige «jeg» å vokse, dess mer kjente jeg meg forfulgt av slike mørke energier. Når disse hendelsene inntraff merket jeg imidlertid en sterk motsvarende energi som gav meg en indre ro og kraft. Jeg visste med et at jeg ikke var alene, men at den gode ånden stod ved min side som en hjelper og beskytter.

Livet har lært meg at vi mennesker ikke bare lever i en fysisk verden, men også en verden av åndelige dimensjoner. Noen mennesker er bevisste på dette, men de fleste er det ikke. Det pågår hele tiden en kamp mellom gode og gode krefter, mørke og lyse energier. Jeg tror derfor det er viktig at hver enkelt av oss finner vår plass i denne helheten, blir kjent med vår egen åndelige oppgave og lærer oss å bruke den til beste for oss selv og andre. Når vi klarer å se oss selv i dette bildet vil vi få en bredere forståelse av at livet vi lever nå kun utgjør en liten del av en større guddommelig hensikt.

En nærstående redningsaksjon, er DU forberedt?

Da Jesus satt på Oljeberget kom disiplene til han og spurte:

«Si oss: Nå skal disse ting skje, og hva skal være tegnet på avslutningen av tingenes ordning?»

6 Dere kommer til å høre om kriger og rykter om kriger; se til at dere ikke blir skremt. For disse ting må finne sted, men enden er ikke ennå.

7 For nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.

8 Alt dette er en begynnelse til veer.

9 Da skal de overgi dere til trengsel og drepe dere, og dere skal bli gjenstand for alle nasjonenes hat for mitt navns skyld.

10 Da skal også mange bli brakt til å snuble, og de skal forråde hverandre og hate hverandre.

11 Og mange falske profeter skal stå fram og villede mange;

12 og på grunn av den tiltagende lovløshet skal kjærligheten kjølne hos de fleste.
13 Men den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.

14 Og dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.

36 Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.

37 For akkurat som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens nærvær være.

38 For som de var i dagene før flommen, de spiste og drakk, menn giftet seg, og kvinner ble giftet bort, inntil den dag da Noah gikk inn i arken;

39 og de gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort, slik skal Menneskesønnens nærvær være.

42 Hold dere derfor våkne, for dere vet ikke på hvilken dag DERES Herre kommer.

innocence_l.jpg

Mange tror på en dommedag hvor Jorden kommer til å utslettes. Dette stemmer ikke overens med det vi kan lese i BibelenI salmene kan vi lese:

Han har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid.
Salmene 104:5

At jorden aldri kommer til å bli ødelagt kan vi også lese i forkynnernes bok:

En generasjon går, og en generasjon kommer; men jorden står endog til uavgrenset tid.
Forkynnerne 1:4

Mange går til og med så langt å fastslå tidspunktet for når dette kommer til å skje. Bibelen sier derimot 

Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen. – Matteus kapittel 24: 36

Vi kan derimot lære mye av Jesu lignelse om fikentreet:

32 Lær nå dette av fikentreet som en illustrasjon:
Så snart dets unge gren blir myk og skyter blad, vet dere at sommeren er nær.
33 Likeså skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær ved dørene. Matteus 24:32,33

Mitt største formål med denne bloggen er å hjelpe mennesker til å ha et positivt syn på fremtiden.

Jorden kommer aldri til å bli ødelagt, slik mange tror. Menneskeheten kommer imidlertid ikke til å klare å gjennomrette balansen på jorden og danne et rettferdig styresett. Jeg tror dessverre det er mye sant i dette utsagnet:

«The more humanity strays from it’s originthe more we deny our bond with nature, the farther from perfection we become.»

Bibelen forteller om en fantastisk fremtid, men også at det i forkant kommer til å bli en svært vanskelig tid.

For da skal det bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil nå, nei som det heller ikke mer skal bli. Matt 24:21

Ved nærmere undersøkelser av Bibelen vil vi kunne lese om opptakten til denne «store trengsel.» Det fortelles blant annet om en svært vanskelige økonomisk situasjon, som til slutt vil bunne ut i en verdensomspennende kollaps.

I Åpenbaringen 18:11, 15-17 kan vi for eksempel lese om kjøpmennene som sørger fordi ingen lenger kan kjøpe varene deres.

Bibelen forteller at Gud vil sette i gang en «redningsaksjon » for å hindre menneskene å ødelegge jorden.
Åpenbaringen 11:18

Jesus sa også:

Ja, hvis ikke de dager ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst, men på grunn av de utvalgte skal de dager bli forkortet.
Matt 24:22

Bibelens siste vers forteller om at Gud igjen vil opprette sin opprinnelige hensikt med jorden. 

3 Da hørte jeg en høy røst fra tronen si: «Se, Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem.
4 Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.»
5 Og han som satt på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier: «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.»
Åpenbaringen kapittel 21.

Vi har derfor all grunn til å gå fremtiden lyst i møte!

Guds løfter (1)

FRED FOR DYRENE

Bibelen forteller at Gud snart vil gjenopprette sin opprinnelige hensikt med jorden. Jehova ville at jorden skulle være et vakkert hjem  for både mennesker og dyr. Et av løftene Gud gir er en fantastisk fremtid for dyrene. Det vil komme en tid uten frykt for nedslakting, mishandling og utryddelse. Jesaja profeterer at mennesker og dyr vil leve i fred med hverandre her på jorden. På den dagen vil  jorden være fylt med kunnskapen om den sanne Gud som vannmassene dekker havets bunn…

      6 Da skal ulven bo sammen med lammet
          og leoparden legge seg hos kjeet.
          Kalv og ungløve skal beite sammen
          mens en smågutt gjeter dem.
          
     7  Ku og bjørn skal beite,
          ungene deres legge seg sammen,
          og løven skal ete halm som oksen.
          
     8  Spedbarnet skal leke ved slangens hule
          og barnet strekke hånden ut mot ormebolet.
          
     9  Ingen skal skade eller ødelegge noe
          på hele mitt hellige fjell.
          For landet er fylt av kjennskap til Herren
          slik vannet dekker havbunnen. – Jes 11:6-9

Hva sier Bibelen om englene?

Engler har opp gjennom historien blitt framstilt i alle mulige og former fasonger. Glansbildeformatet er velkjent for de fleste; barn utstyrt med vinger og harpe hvilende på en hvit sky, uskyldsrene jomfruer med glorie samt muskuløse menn med sterke ørnevinger. I moderne tid har engler også blitt framstilt som avdøde kjære, hjelpere og beskyttere som verner oss når vi er i fare.

Men hvordan fremstiller Bibelen englene?

IFØLGE Bibelen finnes det millioner av engler som bor i åndeverdenen. (Daniel 7: 9, 10; Åpenbaringen 5: 11) Det finnes engler som samarbeider med Gud og innehar ulike oppgaver i hans kongedømme. Bibelen omtaler blant annet kjerubene som voktet adgangen til livets tre i Edens hage. I Bibelen kan vi lese utallige historier om engler som forblir trofaste mot Gud, men det er bare to av disse åndeskapningene som er nevnt ved navn.
Den ene er engelen Gabriel, som personlig overleverte budskaper fra Gud til tre forskjellige personer i løpet av en periode på omkring 600 år. (Daniel 9: 20—22; Lukas 1: 8—19, 26—28) Den andre engelen som er navngitt i Bibelen, er Mikael.

beauty and lion wallpaper

Mikael er en svært fremtredende engel i Bibelen. I Daniels bok blir han for eksempel beskrevet som en som kjemper mot demoner på vegne av Jehovas folk. (Daniel 10: 13; 12: 1) I Judas’ inspirerte brev står det at Mikael hadde et oppgjør med Satan i en diskusjon om Moses’ legeme. (Judas 9) Ingen annen engel i Bibelen blir framstilt med så stor makt og myndighet over Guds fiender.
I Åpenbaringsboken kan vi lese om en krig som fant sted i himmelen hvor «Mikael og hans engler kjempet mot dragen, og dragen og hans engler kjempet, men de fikk ikke overtaket, og det ble heller ikke funnet noe sted for dem i himmelen.» – Åpenbaringen 12:7,8.
Disse englene hadde valgt å vende seg bort fra Gud og måtte dermed forlate sin plass i himmelen. Det påfølgende verset forteller at de ble «kastet ned til jorden» sammen med sin overordnete lederengel Satan Djevelen som «villeder hele den bebodde jord.» – Åpenbaringen 12:9

kagaya9.jpg

Det faktum at det finnes falne engler som prøver å villede menneskene på jorden skulle dessuten være et tegn i endetiden. Derfor burde ikke det store fokuset på engler og ånder som har vært den siste tiden komme opperaskende på oss.
Derfor gled dere, dere himler og dere som bor i dem! Ve over jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, i det han vet at han har en kort tidsperiode.» – Åpenbaringen 12:12.

Bibelen sier dessuten at Satan gjør seg om til en «lysets engel.» En «lysets engel» hvor han og hans medarbeidere «gir seg ut for å være tjenere av rettferdigheten.» – 2. korinterne 11:14,15

Hva er det vi ser i nyhetsbildet idag? Det er ikke uten grunn vi hører om skytsengler som fungerer hjelpere og beskyttere. I Marthas englebok står det blant annet: «Englene har bare ett mål — å hjelpe. Hjelpe DEG.»

Disse er de englene Bibelen forteller oss vil prege endetiden. De falne englene gir seg til kjenne på de mest kreative måter for å trekke oppmerksomheten mot seg selv. Med hvilket formål?
Vi kan la Bibelen selv svare på dette spørsmålet:
«For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» – 2 korinterne 4:4

Vi som kjenner det Bibelen sier kan bidra til en økt bevissthet rundt dette temaet. Bibelen omtaler en kjærlig Gud som er mye sterkere en Satan og hans engler. Så lenge vi holder oss nær til han kan vi være trygg på at «han vil vokte oss på alle våre veier.» – Salmene 91:11

eternal.jpg

91Den som sitter i skjul hos Den høyeste
og finner nattely i skyggen av Den veldige,

2 han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»

3 Han berger deg fra fuglefangerens snare,
fra pest som legger øde.

4 Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.

5 Du skal ikke frykte for redsler i natten,
for piler som flyr om dagen,

6 for pest som farer fram i mørket,
for plage som herjer ved middagstid.

7 Om tusen faller ved din side,
ti tusen ved din høyre hånd,
blir du ikke rammet.

8 Du skal bare følge det med øynene
og se at de skyldige får sin lønn.

9 «Du, Herre, er min tilflukt.»
Den høyeste har du gjort til din bolig.

10 Det skal ikke hende deg noe vondt,
ingen plage skal komme nær ditt telt.

11 For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.

12 De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.

13 Du skal tråkke på løve og slange
og trampe på ungløve og orm.

14 «Jeg berger ham når han holder seg til meg,
jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.

15 Når han kaller på meg, svarer jeg,
jeg er med ham i nøden,
jeg frir ham ut og gir ham ære.

16 Jeg metter ham med et langt liv
og lar ham se min frelse.»

C12 – COLLAPSE OF THE WATCHTOWER – Book – Jehovah’s Witnesses and The Watchtower

C12 – COLLAPSE OF THE WATCHTOWER – Book – Jehovah’s Witnesses and The Watchtower.

Forrige Eldre innlegg